LETS jako fenomén budoucnosti

LETS (místní výměnný obchodní systém) je jedním z možných alternativních řešení problémů sociálního a ekonomického uspořádání společnosti. Tato úvaha si nečiní si nárok na úplnost a zaručenou správnost informací o LETS, spíše chce otevřít prostor pro zamyšlení.
Hlavní hodnotou lidské společnosti se stal finanční zisk, což je příčinou mnoha celosvětových problémů. Stav životního prostředí i uspořádání společnosti je dlouhodobě nevyhovující, zisk se hromadí v rukou úzké vrstvy bohatých. Velká část lidí považuje současný sociální a ekonomický systém za neudržitelný, zejména vzhledem ke stavu životního prostředí a množství přírodních zdrojů, které máme k dispozici. Úvah o tom, co je možné změnit, je celá řada. Vychází z postoje, že ekonomika je „krev“ lidské společnosti a tak trochu se tedy snaží o transfúzi, o rozšíření možností jak naplnit základní potřeby obyčejných lidí.
Příklady existujících alternativních finančních aktivit:
Rotační půjčkové fondy- skupinový kapitál postupně půjčovaný jednotlivým členům k větším investicím do bydlení a drobného podnikání. Splácením se zdroj obnovuje.
Etické banky a fondy- finanční instituce, které dodržují etickou míru zisku a investují do etických podniků a aktivit, přátelských životnímu a sociálnímu prostředí.
LETS-místní výměnný obchodní systém, který může být prvním zábavným a bezrizikovým krokem k vyzkoušení virtuálních peněz, vytvořených svými uživateli. Obnovuje ekonomiku v regionu, využívá místní zdroje a vytváří smysluplné mezilidské vztahy.
Local Exchange Traiding Systém, zkráceně LETS je místní výměnný obchodní systém, založený na vzájemně výhodných výměnách mezi lidmi v určitém regionu. V LETS se vyměňovaly věci, k výměně služeb sloužila časová banka, praxe časem ukázala, že je výhodné obojí sloučit, současná podoba LETS tedy často umožňuje výměnu různého zboží a zároveň i služeb.

lets obrázek

Počátky LETS
Na vznik LETS se názory liší, nejvíce rozšířená informace je, že první LETS založil Michael Linton v roce 1983 v Courtenay v Comox Walley v západní Kanadě. V současné době se LETS poměrně rychle a nekoordinovaně rozvíjí, informací je mnoho a jsou dostupné na webové síti. Pro naše účely je podstatné, že hodně aktivit je např. v Rakousku, Německu a Anglii, odkud můžeme čerpat zkušenosti.
Historie LETS u nás
V ČR dosud existovaly čtyři skupiny: Pražský LETS , Letokruh České Budějovice, Rozlet Brno a LETS Lunaria Jindřichovice pod Smrkem. Existuje i několik uzavřených skupin, které nechtějí být známé, jejich přání je nutno respektovat. O činnosti veřejně přístupných skupin LETS se můžete dočíst na www.lets.ecn.cz., informace jsou ale poněkud staršího data. Na Slovensku jsou známé skupiny v Bratislavě, Košicích a na Zaježové. O jejich činnosti však v současné době nejsou známy bližší informace. LETS je u nás předmětem zájmu několika vysokých škol.
Když jsem v roce 2004 přebírala administraci brněnské skupiny ROZLET, netušila jsem, jak dlouho bude trvat, než myšlenka LETS, podle mě úplně jednoduchá a samozřejmá, pronikne do vědomí a života lidí u nás. Doba rozvoji LETS nepřála, lidé měli málo času a relativně dost peněz. Rozvoj začal až s postupující hospodářskou krizí. Ke konci roku 2010 se sešla skupina čtyř lidí, která s pomocí dalších přátel nakloněných změnám začala s rozběhem organizace LETS.

Jak fungují peníze
Peníze v současnosti nejsou prostředkem pro výměnu zboží a služeb mezi lidmi, ale pro většinu lidi jsou cílem samy o sobě. Tím vzniká tlak, každý je chce a tak jsou vzácné. Peníze stále méně slouží k uspokojování základních potřeb většiny lidí. Příčiny tohoto stavu jsou různé, jedním z nich je přirozená lidská touha mít se lépe, ale také chamtivost, vedoucí k rozvírání „sociálních nůžek“. Další kámen úrazu spočívá v nedostatečném zahrnutí nákladů na přírodní zdroje do ceny energií a materiálů a ekonomickém nedocenění „neplacené práce“- péče o děti, nemocné, staré lidi. Dalšími  důvody mohou být výdaje na zbrojení, armády, politiku, byrokracii, vytváření důvěryhodnosti finančních institucí a v neposlední řadě hromadění peněz v rukou stále užší skupiny lidí.
Hlavní příčina tohoto neutěšeného stavu je ale mnohem hlubší. Aby peníze sloužily k uspokojování lidských potřeb, musí současně splňovat několik funkcí. Sloužit jako prostředek platby nebo výměny, uchovávat vytvořené hodnoty a fungovat jako zúčtovací jednotka. Chyba nastala už dávno, v okamžiku, kdy se peníze začaly používat jako „zboží“, půjčovat s úrokem, tedy vlastně prodávat.
Úrok, který dlužník platil věřiteli, pomalu snižoval reálnou funkci peněz jako uchovávatele hodnot, protože nebyl kryt zlatem. Aby prospěch z úroku byl stálý, bylo výhodné půjčovat stále víc peněz a tak se vytvářely peníze fiktivní, nekryté. Tento způsob vytváření peněz se uchoval do dnešní doby. Téměř všechny současné peníze jsou vytvořené komerčními bankami a nejsou kryté žádnou skutečnou hodnotou. Jediným důvodem, proč je ještě vůbec používáme, je důvěra k finančním institucím, cíleně uměle vytvářená.

lets4lets5lets4lets5lets5

Abychom tomuto faktu lépe porozuměli, můžeme si položit následující otázky a hledat odpovědi.
Otázky k penězům:
1) kdo je vydal- banky
2) proč to udělal- aby dosáhly zisk
3) jak byly peníze vytvořené- poskytováním půjček, ze kterých se platí úrok
4) kdy jsou peníze vytvořeny- když je poptávka po půjčkách
5) co dává penězům jejich hodnotu- reálně nic, jen náš kolektivní zvyk je používat
6) kde byly peníze vytvořené -v ústředích bank
7) jak fungují- když si lidé půjčují. Když půjčky splácí, zásoba peněz se zmenšuje, proto je potřeba je znovu rychle půjčit.

Peníze jsou vzácné, přicházejí z venku a ven zase směřují, nemáme nad nimi kontrolu- netvoříme je, neurčujeme výši platů ani cen, způsoby jakým s nimi banky a stát zachází…Kdybychom si mohli vybrat, pravděpodobně by naše peníze byly hojné až neomezené, zůstávaly a obíhaly by tam, kde žijeme a my bychom o nich mohli rozhodovat.

Pro ilustraci problému slouží Příběh stokoruny
Z každé stokoruny, kterou vyděláme, 20,-Kč zůstává v místní komunitě na platy prodavaček v supermarketu, služby obchodníkům, odpady, údržbu budov apod. 80,-Kč směřuje ven z místní komunity, mzda vzdáleným pěstitelům a platby zpracujícím podnikům, dopravcům, také na výrobu lákavých obalů, kamuflujících nízkou kvalitu potravin, za energii na topení a svícení v obchodě, ale hlavně na zisky nadnárodních společností vlastnících řetězce supermarketů.
Jde to jinak? 20,-Kč může jít ven z komunity za energie za topení a svícení. 80,-Kč může zůstávat v místní komunitě, v podobě férové platby místním pěstitelům a chovatelům, ušetří se za dovoz, nákladné zpracování a lákavé obaly, na platby místním lidem, třeba prodavačkám, odvozcům tříděného odpadu, údržbářům prodejen a na zisky místním obchodníkům, které každý zná a vidí míru jejich bohatnutí. Skrytým ziskem místní komunity je zvýšení zaměstnanosti a snížení závislosti na dovozu potravin odjinud.

K vytvoření finančního systému, který by skutečně fungoval, potřebujeme víc druhů peněz, jejichž kombinací bychom dosáhli splnění všech funkcí peněz.
Čtyři druhy peněz :
1) mezinárodní měna, plnící úlohu zlata
2) národní nebo regionální měna, vztahující se k mezinárodní měně- prostředek výměny
3) peníze na komoditní bázi- na podporu výměny nevyužitých zdrojů
4) speciální měny na uchování úspor

LETS pomáhá vytvořit podmínky pro skutečnou spolupráci, je založen na řešeních výhra- výhra, umožňuje vznik přirozených autorit a udržuje dynamiku života pochopením souvislosti napětí mezi odlišností jedinců a lidskou pospolitostí.

lets 3

Jak funguje LETS
Když se systém rozbíhá, všichni jeho účastníci mají na účtu nulu. Po první obchodní transakci se stav na účtu člena, který vykonal první platbu, stává minusový, a účet člena, který poskytl zboží nebo službu za tuto platbu, se zvyšuje o stejnou sumu. Člen s kladným zůstatkem ho může utratit u jiných členů, zatímco člen se záporným zůstatkem bude muset poskytnout zboží nebo službu někomu jinému v rámci systému, aby dosáhl nulového stavu nebo kladného zůstatku.
LETSystém (zkratka je odvozena z původního anglického názvu Local Employment and Trading System, což znamená „systém místní zaměstnanosti a obchodování“), je samořízený ekonomický systém, který umožňuje svým držitelům účtů vydávat a kontrolovat vlastní peníze, obíhající uvnitř tohoto uzavřeného systému.
Základní pravidla LETS
1) LETSystém udržuje pro své členy systém bankovních účtů virtuální měny, vztahující se k místní úřední měně.
2) Všechny účty začínají s nulovým kontem, nejsou na ně uloženy žádné peníze ani žádné peníze nejsou emitovány.
3) LETSystém jedná jenom z pověření držitele účtu, z kterého je prováděna kreditní platba na účet někoho jiného.
4) Obchodování v LETSystému je naprosto dobrovolné.
5) Držitelé účtů mají právo znát zůstatky a obraty na účtech ostatních členů.
6) Na zůstatky na účtech se nevyplácí žádné úroky.
7) Administrativní náklady vedení účtů se inkasují přímo z účtů na základě stanovených poplatků podle užití systému.

Tvorba lokálních měn (peněz) v LETS
1) kdo je vydal- členové LETS
2) proč to udělal- aby se mohla uskutečnit konkrétní výměna
3) jak byly peníze vytvořené- vzájemným zápočtem
4) kdy jsou peníze vytvořeny- když je poptávka po výměně
5) co dává penězům jejich hodnotu- důvěra v místní společenství
6) kde byly peníze vytvořené – mezi směňujícími
7) jak fungují- když se lidé realizují a naplňují svoje potřeby, množství peněz v oběhu roste

Jak je možné realizovat myšlenky LETS v praktickém každodenním životě?
Možnosti založení místní skupiny LETS
Člověk, který chce LETS založit a užívat jeho výhod, najde pár přátel, nejlépe takových, kteří mají relativně dost času a málo peněz. Důležité je hned zpočátku najít místo, kde se budou setkávat. S těmito lidmi založí místní skupinu. Pro fungování skupiny jsou potřeba 1) seznam nabídek a poptávek 2) adresář členů 3) způsob evidence a zúčtování výměn ( transakcí) 4) čas 5) organizační tým
Činnost probíhá v místních skupinách, protože k uskutečnění výměny je třeba osobní kontakt. Skupina se pojmenuje, vytvoří pravidla a dohodne se na jménu a hodnotě virtuální měny, kterou bude používat. (Pozn. Zákonem není dovoleno vydávat- t.j. emitovat vlastní peníze- tj. mince, bankovky, můžeme ale mít peníze virtuální.) Je vhodné pořádat pravidelná setkání, výměnné burzy, společenské akce. Přibývání nových členů napomáhá propagace, přednášky, vydávání zpravodaje. Skupina LETS nemá povinnost být registrována jako právnická osoba ani podávat daňové přiznání. Její členové si musí finanční a daňové záležitosti sami hlídat.

Možnosti podpory nově vznikajících skupin
Založit skupinu LETS je dnes relativně jednoduché, informací je dost. Těžší je skupinu rozvíjet a udržet v činnosti. V současné době jsou v rozběhu aktivity, které mají šanci rozvoji LETS u nás významně napomoci. V zimě 2010 jsme vytvořili tým, pravidla spolupráce a dokončili zařízení klubovny jako místa setkávání pro Brno. Na jaře roku 2011 byl spuštěn provoz stránek www.rozletse.cz/cyclos, kde v současné době funguje místní skupina v Brně. Po dohodě s tvůrčím týmem je zde také možné tvořit a administrovat nově vznikající místní skupiny LETS. Kromě technického zázemí pro založení skupiny vám můžeme nabídnout také workshop, na kterém pochopíte základy fungování LETS, princip tvorby nabídek a poptávek, seznámíte se některými psychologickými bariérami v souvislosti s nepeněžním způsobem výměn a dozvíte se odpovědi na nejčastější otázky. Také se můžete naučit hodně o týmové práci a budování místní komunity. Bližší informace najdete na stránkách občanského sdružení PermaNet- www.permanet.cz

Možné směřování LETS v budoucnosti
LETS je nástrojem změny vztahu lidí k penězům, práci, vzájemným vztahům a tím i k udržitelnějšímu uspořádání společnosti. Pomocí aktivit v LETS se lidé lépe poznávají. LETS je vhodný k vytváření smysluplných vztahů v nejrůznějších komunitách a společenstvích, protože je praktický. Prostřednictvím LETS můžete získat nové přátele, známé, případně pomoc v určitých životních situacích. LETS umožňuje naplňovat některé naše potřeby bez použití oficiálních peněz. V ekonomicky slabších dobách a regionech může tato jeho funkce mít velký význam.
Malé místní komunity se stávají modelem udržitelného způsobu života na místní úrovni, vytvářejí lokální strategie jako protiváhu globální civilizace. Pro začátek mohou být potřebným doplňkem hlavního proudu, bankou znalostí, dovedností, technologií, informací, ale i semen a sazenic místních druhů rostlin, využití místních materiálů, modelem místních sociálních vazeb, místních ekonomických systémů…
Se snižující se dostupností fosilních paliv a energií, z nich vyrobených, bude místních komunit přibývat a budou se navzájem propojovat. Pro udržitelnou budoucnost lidstva je zásadní rozmanitost lidí v komunitách, ať už ve věku, zájmech, způsobu života a úrovni bohatství a také různorodost, jedinečnost komunit. Rozmanitost je základ pro udržení bohatství a kvality života a lidské civilizace.

lets 1lets 2

Přínosy LETS pro rozvoj místních společenství
Pro jednotlivce je velkou výhodou to, že mohou uplatnit svůj vliv v místní komunitě, mají možnost využít svoje dovednosti, včetně těch, které na běžném trhu nejsou obchodovatelné. LETS umožňují transakce a směny, které by jinak neproběhly, což vede k zintenzivnění ekonomické aktivity a ke spravedlivějšímu rozdělení bohatství v rámci komunity. Lokální sítě jsou ideální pro nezaměstnané a málo zaměstnané, kteří se můžou plně zapojit do těchto alternativních ekonomik. Dochází zde k redefinování pojmu práce, posílení vztahů v komunitě a budování sociálního kapitálu. Zároveň systém členy vede k zodpovědnosti a budování důvěryhodnosti, na které je postavena jejich existence v systému. Musí brát ohledy na potřeby a kvalitu vztahů s ostatními účastníky trhu, a tak je zde stálý nízký tlak na „nedobré“ členy komunity, tedy na toho, kdo by znečišťoval prostředí, byl nepřátelský nebo zneužíval systém.
Lokální ekonomika povzbuzuje jedince v přemýšlení o potřebách ekonomické aktivity, ale nenutí je k soupeření. Alternativní peníze, na rozdíl od národních měn, spíše povzbuzují spolupráci než soutěživost. Lokální měny povzbuzují rozvoj pomalejší, méně efektivní, ale stabilnější ekonomiky. Pomaleji, ale stabilněji se rozvíjející ekonomika dává jedinci čas najít si v ní to své a umožňuje mu vykonávat alternativní a naplňující práci na rozdíl od odcizující dřiny.
LETS by se měly zaměřit na rozvoj svých sociálních funkcí. Je potřeba podporovat hlavně aktivní možnosti využívání volného času, rozvoj osobní mezilidské komunikace a vzájemné důvěry či znovuintegrování vyčleněných členů společnosti. LETS může přinést užitek všem svým členům.
Existují skupiny lidí, pro které tento systém bude mít větší užitek. V prvé řadě jsou to lidé důchodového věku. Obyvatelstvo stárne a aktuální se stává otázka aktivního zapojení důchodců do života společnosti. Další z angažovaných skupin jsou dnešní novousedlíci na krajích měst a na venkově. Na venkově funguje tradiční kruh sousedské výpomoci, ale získat důvěru starousedlíků a stát se jeho členem je problematické a dlouhodobé. Zvláště pak, když novousedlíci tvoří větší část obyvatelstva. V těchto případech může LETS pomoci seznámit tyto lidi navzájem a získat mezi sebou důvěru. Dalším z tradičních míst vzniku LETS jsou velká města. Zde žijí lidé v anonymitě, nedůvěře a spolupracují jen zřídka. LETS v tomto ohledu mohou podpořit mezilidskou komunikaci a utvářet kruh známých. Nezaměstnaní členstvím v LETS získají okruh známých, kteří jim mohou pomoci v získání nového zaměstnání, členství v LETS jim pomáhá udržovat pracovní návyky, udržet si přehled v oboru či dokonce rozjet vlastní výdělečnou činnost. V LETS si toto může zkusit na nečisto a pokud bude úspěšný může začít provozovat podnikatelskou činnost.

LETS systémy nebyly nikdy určeny k úplnému nahrazení konvenčních peněz a asi je také nikdy zcela nenahradí. Mají je jen doplňovat tam, kde dnešní peněžní systém selhává – čili na místní a lokální úrovni, na úrovni skupin lidí dnešním systémem vyřazených. Do jaké míry nahradí LETS systém v dané komunitě národní měny, záleží především na počtu jeho členů. Čím více lidí nabízí své služby a nepotřebné předměty, tím více toho může zájemce získat za místní peníze a tím méně využívá peněz státních.
LETS jsou založeny jako systémy fungující na principu svépomoci. Místní problémy jsou nejlépe řešeny místními lidmi, s případnou podporou ze strany vlády. Ve většině zemí nejsou LETS projednávány na vládní úrovni. Jako jedny z mála zemí, které se touto problematikou na celostátní úrovni zabývají lze uvést Austrálii a Velkou Británii. V těchto dvou zemích se LETS staly partnery. Jsou připravovány různé rozvojové programy v oblasti sociální péče a místního rozvoje. Také je upravováno právní postavení systémů, určování podmínek jejich fungování. Je ale jisté, že velkou měrou záleží na politice oblastních autorit, do jaké míry budou LETS podporovat, tolerovat či ztěžovat jejich existenci.
Použité zdroje: Ekológia peňazí- R.Douthwaite, Budoucnost peněz- B.Lietaer, Text Landsman Community Services Ltd. Canada, Pohádka nebo skutečnost- A. Suchánková, Místní směnné systémy- J. Jeřábek, bakalářská práce VÚT Brno fakulta podnikatelská, LETS go? – Š.Bartůšková magisterská diplomová práce Univerzita Karlova, fakulta humanitních studií, katedra sociální a kulturní ekologie