Stanovy

Stanovy zapsaného spolku PermaNet

Článek 1 Název, sídlo, IČ

Název spolku: PermaNet z.s.
Sídlo spolku: Růžďka 328, 756 25 Růžďka
IČ: 26559803

Článek 2 Charakter spolku

PermaNet je samostatným, dobrovolným, neziskovým spolkem,
zapsaným podle zákona č.98/2012 Sb., občanský zákoník. Spolek je právnickou osobou.

Článek 3 Poslání a hlavní činnost spolku

1) Rozvoj permakultury jako životního stylu, zaměřeného na zdraví člověka,
společnosti a přírody. Permakultura je designérský systém, zahrnují design a realizaci trvale udržitelných lidských sídel: ekologické stavitelství, zahrádkářství a zemědělství v souladu s přírodou, tradiční řemesla a dovednosti, udržitelnou dopravu, alternativní kulturu a vzdělávání, přirozené způsoby péče o psychické a fyzické zdraví člověka, alternativní směry v ekonomii zahrnující sociální a ekologickou složku, vytváření udržitelných společenství.
2) Vytvoření a provozování modelové permakulturní usedlosti, zaměřené na vzdělávání a předávání zkušeností, vytvoření komunitní zahrady a ukázkové přírodní zahrady
3) Vzdělávání v permakultuře a permakulturním designu formou kurzů, přednášek, workshopů, tvorba učebních materiálů, tvorba propagačních materiálů
4) Tvorba a provozování webových stránek síťujících lidi a organizace zaměřené na udržitelný životní styl, podpora spolupráce mezi organizacemi
5) Praktický výzkum v oblasti permakultury
6) Kulturní a společenské aktivity- umělecká tvorba, divadlo, provozování komunitní zahrady,
turistika v návaznosti na ekologické přístupy hospodaření
7) Spolupráce na lokálních projektech v bioregionu

Článek 4 Vedlejší činnosti spolku

1) Pronájem prostor vzdělávacího centra
2) Organizace a propagace kurzů a workshopů pro jiné lektory a organizace
3) Publikační činnost a prodej publikací
4) Konzultace a poradenství v oblasti udržitelného života
5) Návrhy permakulturního designu pro klienty
6) Organizační a odborná pomoc v oblasti projektového managementu a fundraisingu

Článek 5 Členství ve spolku

Článek 5.1 Vznik členství
Členství ve spolku je individuální nebo rodinné, řádným členem se může stát fyzická osoba starší osmnácti let způsobilá k právním úkonům. Mladší osoby mohou být členy bez hlasovacího práva se souhlasem právního zástupce. Členy spolku mohou být i právnické osoby, jejich hlasovací právo je upraveno v článku 6, bodě Valná hromada. Všichni členové mají stejná práva a povinnosti.
Členství vzniklo u zakládajících členů podpisem zápisu ze zakládající schůze a následnou registrací občanského sdružení. Další členy přijímá výkonná rada vždy ke dni svého jednání, vznik členství stvrzuje zápisem z jednání.

Článek 5.2 Práva a povinnosti členů

Člen spolku má právo:
1. Účastnit se jednání valné hromady. Každý člen má jeden hlas.
2. Volit a být volen do výkonné rady, vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů.
3. Být informován o činnosti spolku.
4. Účastnit se zasedání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
5. Kdykoliv ze spolku dobrovolně vystoupit.
6. Z členů spolku se může, v případě potřeby, vytvořit přípravný výbor,
který zajistí založení právnické osoby (např. družstva) zaměřené na realizaci cílů spolku.

Člen spolku má povinnost:
1. Dodržovat stanovy, jednat ve shodě se zájmy spolku a podílet se na jeho činnosti podle svých osobních možností.
2. Přispívat k dobrému jménu spolku a nepodnikat kroky nebo aktivity, které by byly v rozporu se zájmy spolku.
3. Účastnit se 1x ročně valné hromady. V případě že to není možné, písemně se předem omluvit a doručit plnou moc k hlasování jinému členu.
4. Platit příspěvky ve výši schválené valnou hromadou.
5. V případě vystoupení ze spolku vypořádat veškeré případné závazky vůči spolku.

Článek 5.3 Seznam členů
Seznam členů obsahuje identifikaci člena- datum narození, adresu trvalého bydliště. Může obsahovat aktuální kontakty-adresu přechodného bydliště, telefonní číslo, emailovou adresu, název webových stránek, Seznam členů nebude zveřejněn.

Článek 5.4 Zánik členství
Členství ve spolku zaniká:
1. Vystoupením – vystoupení člena spolku se realizuje doručením oznámení
o vystoupení výkonné radě.
2. Vyloučením.
3. Nezaplacením příspěvku do termínu stanoveného valnou hromadou.

 

Článek 6 Organizační uspořádání a řízení spolku

Orgány spolku jsou: valná hromada členů, výkonná rada a v případě potřeby kontrolní komise. Schůze zakládajících členů byla první valnou hromadou členů občanského sdružení, která zvolila předsedu, hospodáře a výkonnou radu. Valná hromada zapsaného spolku schvaluje zmněny stanov, výši a termín splatnosti členských příspěvků.

Článek 6.1 Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku. Valnou hromadu svolává nejméně jednou ročně předseda spolku. Valná hromada rozhoduje usnesením přítomných členů a delegovaných hlasů. Jednání řídí předseda, nebo jiná osoba pověřená výkonnou radou. Z jednání je pořizován zápis, který je k dispozici všem členům spolku. Právnická osoba hlasuje prostřednictvím zástupce, který má pouze jeden hlas.

Valná hromada má následující pravomoci:
1. Rozhoduje o základních otázkách spolku a schvaluje vizi spolku.
2. Volí výkonnou radu, tj.předsedu, místopředsedu, hospodáře
3. Volí a odvolává kontrolní komisi (nejméně tříčlennou).
4. Schvaluje výroční zprávy, koncepci hospodaření spolku.
5. Schvaluje, doplňuje a mění stanovy spolku.
6. Rozhoduje o vyloučení členů spolku.

Náhradní zasedání Valné hromady:
1. Není-li Valná hromada na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na
náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání,
které se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání předtím svoláno.
2. Na náhradním zasedání může Valná hromada jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.

Článek 6.2 Předseda spolku
Předseda je volen valnou hromadou, zastupuje spolek, je členem výkonné rady a podepisuje písemné dokumenty. Svolává jednání výkonné rady a Valnou hromadu.

Článek 6.3 Výkonná rada
Výkonná rada koordinuje činnost spolku v době mezi valnými hromadami v souladu s jejich usneseními. Skládá se z předsedy, místopředsedy, hospodáře a případně členů. Jedná podle potřeby, z jednání je pořizován zápis, který je na požádání k dispozici členům spolku. Výkonná rada rozhoduje v souladu se zájmy členů spolku o všech záležitostech spolku, vyjma záležitostí v pravomoci valné hromady.

Článek 6.4 Dozorčí rada
Výkonná rada i valná hromada může v případě potřeby navrhnout zřízení dozorčí rady a volbu jejích členů. Dozorčí rada je nejméně tříčlenná a je volena valnou hromadou.
Dozorčí rada kontroluje hospodaření spolku, její předseda předkládá kontrolní zprávu valné hromadě.

 

Článek 7 Hospodaření spolku

1. Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Za hospodaření a vedení účetnictví odpovídá výkonná rada valné hromadě.
Zprávu o hospodaření předkládá výkonná rada každoročně valné hromadě a je součástí
výroční zprávy.
3. Hospodář je zodpovědný za hospodaření dle rozhodnutí výkonné rady. Hospodaření spolku podléhá kontrole dozorčí rady.
4. Zdroje a majetek spolku tvoří:
– členské příspěvky,
– vlastní příjmy z vedlejší činnosti, které organizace vytváří k podpoře své hlavní
činnosti
– dary, dotace, granty a další příjmy, které jsou v souladu se stanovami a platnými
právními předpisy.

 

Článek 8 Závěrečná ustanovení

1. V případě potřeby zanikne spolek návrhem výkonné rady po schválení valnou hromadou.
2. Poslední valná hromada
a)Určí likvidátora zodpovědného za zrušení registrace spolku a majetkové vypořádání.
b)Určí, které organizaci s podobným posláním daruje zaniklý spolek majetek zbylý po
vypořádání závazků.
3. V případě že se nepodaří svolat usnášení schopnou poslední valnou hromadu, je za zrušení registrace spolku a majetkové vypořádání zodpovědná výkonná rada.